Устав партии «Центр»


Устав - свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо определенной сфере отношений или какого-либо государственного органа, предприятия, учреждения, партии.

 

Устав Политической партии «Всеукраинское объединение «ЦЕНТР»»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "ЦЕНТР" (надалі - Партія), є політичною партією, що об'єднує на добровільній основі громадян України - прихильників програмних принципів, статутних цілей і завдань.

1.2. Свою діяльність Партія поширює на територію України і здійснює її відповідно до Конституції України, чинного законодавства, власної програми і цього Статуту.

1.3. Основною метою діяльності Партії є сприяння утвердженню України як суверенної, демократичної держави з ринковою ідеологією, участь у виборах та інших політичних заходах.

1.4. Партія набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових справ, нести відповідальність, бути позивачем у судах.

1.5. Партія мас самостійний баланс, рахунки в установах банків, бланки, штампи, власну печатку, свою символіку, зразки яких затверджуються Президією Центрального Комітету Партії. Символіка реєструється в установленому порядку.

1.6. Юридична адреса Партії: 252021 м. Київ, вул. Москворецька, 13

 

2. Завдання Партії

 

2.1. Головними завданнями Партії є:

- участь у розбудові незалежної демократичної правової держави;

- сприяння у створенні нових робочих місць в результаті розгортання підприємницької діяльності;

- сприяння розвитку вітчизняного підприємництва;

- участь у розв'язанні проблем екологічної безпеки України, всієї планети;

- участь у створенні системи соціального захисту слабозахищених верств населення;

- сприяння відродженню та розвитку духовних та моральних цінностей, які ведуть до гармонізації суспільства.

2.2. Для здійснення своїх статутних завдань партія в установленому законом порядку:

1) бере участь у виробленні державної політики, виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

2) висуває і підтримує своїх кандидатів на виборах Президента України, до Верховної Ради України та до органів місцевого самоврядування;

3) проводить передвиборну агітацію і пропаганду;

4) утворює фракції партії у Верховній Раді України, органах місцевого самоврядування;

5) здійснює політичну діяльність, проводить різноманітні акції: збори, мітинги, демонстрації тощо, інші масові заходи, спрямовані на пропаганду та реалізацію ідей партії;

6) може утворювати міжпартійні блоки з метою досягнення програмних завдань;

7) сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і цільових програм, що стосуються поліпшення соціального становища пенсіонерів, інвалідів, соціально незахищених верств населення; вносить свої пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

8) розробляє проекти законодавчих актів, сприяє їх прийняттю та реалізації;

9) розробляє, оприлюднює і домагається прийняття різними гілками влади власних проектів вирішення нагальних соціально-економічних проблем соціально незахищених верств населення;

10) виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, засновує власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

11) пропагує свої ідеї, мету і завдання, розповсюджує інформацію про власну діяльність та партійну ідеологічну доктрину;

12) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, подає допомогу в їх створенні;

13) надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає статутним завданням та програмним документам партії;

14) використовує державні засоби масової інформації; одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх мети та завдань.

 

3. Членство в партії

 

3.1. Членом партії може бути кожний громадянин України, який досяг 18 років, має право брати участь у виборах, визначає та дотримується Статуту і програмних документів партії та перебуває на обліку в первинній або місцевій (якщо не створено первинної) організації.

3.2. Прийом у члени партії здійснюється зборами первинної, а також конференцією місцевої або територіальної організації (якщо не утворена відповідна місцева) на підставі особистої письмової заяви. У період між зборами (конференціями) прийом до партії здійснює президія організації.

У виняткових випадках прийом у члени партії може здійснюватись Президією Центрального Комітету партії або З’їздом партії.

Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших політичних партіях.

3.3. Членство в партії може бути припинене внаслідок:

1) особистої письмової заяви до зборів (конференції) партійної організації, а у період між ними до її президії;

2) виключення з партії за дії, несумісні з її Статутом або програмними документами;

3) невиконання статутних обов'язків, рішень керівних органів партії та її організацій;

4) виключення з партії внаслідок діяльності, що дискредитує партію та наносить їй шкоди;

5) визначення особи недієздатною або обмеженою у дієздатності.

Членство в партії може бути зупинене за рішенням зборів (конференції) партійної організації чи її Комітету, а також Президії Центрального Комітету партії на підставі особистої письмової заяви у зв’язку з підставами, визначеними чинним законодавством.

 

4. Права та обов'язки членів партії

 

4.1. Права та обов'язки членів партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Кожен член партії має право:

1) брати безпосередню участь у виробленні і реалізації політики партії;

2) об'єднуватись разом з іншими членами партії в місцеву чи первинну організацію;

3) виходити із складу одних первинних організацій і входити до складу інших за рішенням останніх;

4) вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя до ухвалення рішень статутними партійними органами;

5) висувати кандидатуру, включаючи власну, обирати й балотуватися в будь-який виборний партійний орган;

6) претендувати на висунення своєї кандидатури на виборах до представницьких органів влад усіх рівнів;

7) отримувати інформацію із загальних питань діяльності партії;

8) брати участь в усіх обговореннях партійними органами своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій;

9) на підтримку партії, захист партією своєї честі та гідності;

10) вільно виходити з партії або зупиняти членство в ній за власною письмово заявою.

4.3. Кожен член партії зобов'язаний:

1) дотримуватись у своїй діяльності Статуту та програмних документів партії;

2) дбати про зміцнення авторитету партії, дотримуватися партійної дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;

3) сприяти перемозі на виборах кандидатів від партії;

4) брати участь у роботі своєї партійної організації;

5) перебувати на обліку в первинній або місцевій (якщо не існує первинної) організації.

 

5. Територіальні та місцеві організації

 

5.1. Партія самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності, керуючись цим Статутом відповідно до чинного законодавства. Територіальні та місцеві організації партії утворюються і діють згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їхня діяльність поширюється на територію відповідно адміністративно-територіальних одиниць.

5.2. Територіальними організаціями партії є її організація в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації.

5.3. Територіальні організації утворюються на Конференції і набувають статусу партійної організації після їх визнання Президією Центрального комітету партії. Після реєстрації в установленому чинним законодавством порядку територіальних організацій за рішенням Центрального комітету партії вони можуть набувати статусу юридичної особи.

5.4. Організація в Автономній Республіці Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські організації:

1) організують виконання програмних документів партії, рішень її керівних органів та свої власних;

2) координують роботу місцевих та первинних організацій, що входять до їх складу;

3) виробляють стратегію і тактику розв'язання актуальних проблем відповідної території, проводять їх в життя;

4) співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

5) організують виборчі кампанії партії на відповідній території;

6) висувають кандидатів на виборні посади до органів місцевого самоврядування;

7). засновують засоби масової інформації, оприлюднюють позицію партії.

Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські партійні організації прирівнюються до обласних організацій партії.

5.5. Місцевими організаціями партії є її районні, районні в містах, селищні та сільські організації.

Місцеві організації, які діють в адміністративно-територіальних одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних організацій, що діють в адміністративно-територіальних одиницях вищого рівня.

5.6. Місцеві організації утворюються на установчих зборах і набувають статусу партійної організації після їх визнання керівним органом тієї партійної організації, до складу якої вони входять безпосередньо, а в разі її відсутності - Президією Центрального Комітету партії.

Після реєстрації місцевих організацій в установленому чинним законодавством порядку, за рішенням Центрального Комітету партії вони можуть набувати статусу юридичної особи.

5.7. Місцеві організації:

1) здійснюють реалізацію рішень керівних органів партії, її програмних документів;

2) беруть участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій вищого рівня;

3) розроблять стратегію і тактику розв'язання місцевих проблем;

4) координують роботу тих місцевих та первинних організацій, які входять до їхнього складу, надають їм допомогу у вирішенні нагальних та перспективних проблем відповідної території;

5) співпрацюють з профспілковими організаціями державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян;

6) висувають своїх кандидатів на виборах до місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

7) проводять виборчі кампанії партії на відповідній території;

8) пропонують своїх активістів до керівних органів партії та відповідної територіальної організації;

9) оприлюднюють позицію партії.

5.8. Керівними органами територіальної, місцевої організації є її конференція, комітет; контрольним органом - контрольно-ревізійна комісія (ревізор); керівною особою - голова організації.

Керівні органи та голова територіальної, місцевої організацій діють в межах повноважень, визначених цим Статутом.

5.9. Вищим керівним органом територіальної, місцевої організації е конференція її делегатів.

- Конференція територіальної, місцевої організації скликається Комітетом не рідше одного разу на чотири роки.

Позачергова конференція територіальної партійної організації може бути скликана на письмову вимогу 1/3 її чисельного складу або з ініціативи Президії Центрального Комітету партії.

Позачергова конференція місцевої партійної організації може бути скликана на письмову вимогу 1/3 її чисельного складу або Комітетом організації вищого рівня, якій вона безпосередньо підпорядкована, або з ініціативи Президії Центрального Комітету партії.

Конференція е правоспроможною, якщо для участі в її роботі зареєструвалось більше половини обраних делегатів.

5.10. Конференція територіальної, місцевої організації:

1) обирає голову організації на термін не більший ніж чотири роки;

2) визначає чисельний склад та обирає комітет організації на термін не більший, ніж чотири роки;

3) обговорює звіт комітету, дає оцінку її роботи;

4) обирає голову контрольно-ревізійної комісії або ревізора на термін не більший ніж два роки;

5) визначає чисельний склад та обирає контрольно-ревізійну комісію на термін не більший, ніж два роки. Заслуховує та затверджує звіт контрольно-ревізійної комісії (ревізора);

6) може визначати чисельний склад заступників голови організації та обрати заступника (заступників) голови організації;

7) реалізує право власності на майно та кошти організації, затверджує її бюджет. Делегує Комітету окремі функції по господарському управлінню коштами та майном;

8) відповідно до встановлених норм представництва обирає делегатів партійних з'їздів, а також делегатів конференцій територіальних та місцевих організацій;

9) затверджує кандидатури від даної організації (з числа всіх членів партії) для балотування на З'їзді у виборні органи партії;

10) при виборах до представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування затверджує кандидата (список кандидатів) від партії для балотування за відповідним одномандатним (багатомандатним) виборчим округом або приймає рішення про підтримку кандидата (узгодженого списку кандидатів) від інших партії;

11) при виборах до Верховної Ради України за пропорційною або змішаною виборчою системою затверджує список кандидатів від організації до загальнопартійного виборчого списку;

12) може відмінити рішення керівних органів та голови своєї організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які входять до її складу;

13) приймає нових членів партії;

14) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від числа учасників конференції, виключає з партії осіб, дії яких несумісні з її Статутом або програмними документами;

15) приймає рішення про необхідність скликання позачергового З'їзду партії і надсилає його до Президії Центрального комітету партії (лише конференція територіальної організації);

16) приймає рішення про припинення діяльності організації. Рішення про припинення діяльності організації приймається делегатами одноголосно. Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів конференції. Процедура голосування визначається конференцією.

5.11. У період між конференціями діяльністю територіальної, місцевої організації керує Комітет організації.

5.12. Комітет обирається конференцією на термін не більший, ніж чотири роки. До складу Комітету входить за посадою голова організації, голова депутатської фракції (групи) партії в органі представницької влади відповідного рівня.

5.13. Засідання Комітету скликаються головою організації не рідше, ніж один раз на шість місяців.

Позачергове засідання Комітету територіальних та місцевих організацій може бути скликане на вимогу 2/3 членів Комітету, контрольно-ревізійної комісії (ревізора) чи з ініціативи Президії Центрального комітету партії.

Засідання є правоспроможним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комітету.

5.14. Рішення Комітету організації можуть прийматися як на її засіданнях, так і шляхом опитування її членів. Рішення Комітету, прийняте на її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів Комітету. Рішення, прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комітету.

5.15. Комітет територіальної, місцевої організації

1) здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її діяльність;

2) робить заяви від імені організації;

3) скликає конференції та визначає норми представництва на конференціях для тих організацій, які входять до складу даної організації;

4) може встановлювати чисельний склад заступників голови організації та обрати заступника (заступників) голови організації;

5) може утворювати на громадських засадах постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників;

6) приймає рішення про заснування в установленому порядку засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;

7) в межах визначених конференцією, розпоряджається коштами та майном організації, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

8) у період між конференціями приймає нових членів партії;

9) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від загальної кількості членів Комітету, виключає з рядів партії за дії, несумісні з її Статутом або програмними документами;

10) може відмінити рішення голови організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій, які входять до складу даної організації;

11) приймає рішення про надання первинним організаціям, що входять до складу місцевої організації, прав місцевих партійних організацій (лише Комітет територіальної організації);

12) звітує перед членами організації за свою діяльність;

13) вирішує інші питання діяльності організації відповідно до статутних завдань.

5.16. У період між конференціями, засіданнями Комітету діяльністю організації керує її голова, який обирається конференцією на термін не більший, ніж чотири роки. Голова організації входить за посадою до складу її президії.

5.17. Голова територіальної, місцевої організації:

1) без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках;

2) робить заяви від імені організації;

3) має право підпису фінансових та інших документів організації;

4) скликає та організує засідання президії організації, головує на них;

5) здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації, приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх штатних працівників;

6) може делегувати частину своїх повноважень своєму заступникові (заступникам);

7) несе відповідальність і звітує перед організацією за свою діяльність.

5.18. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) територіальної, місцевої організації:

1) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту та програмних документів партії, чинного законодавства в діяльності даної територіальної, місцевої партійної організації, а також організацій, що входять до складу даної організації;

2) зупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім конференції) та керівних осіб організацій, що входять до складу даної організації, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;

3) розглядає пропозиції, скарги та заяви членів організації і приймає рішення щодо них;

4) апелює до керівних органів або контрольно-ревізійної комісії організації (ревізора) вищого рівня або Контрольно-ревізійної комісії партії;

5) здійснює періодичні ревізії статутної діяльності організації та створених нею органів, а також виконання її бюджету.

 

6. Первинні організації

 

6.1. У складі територіальних та місцевих організацій можуть створюватись первинні організації партії. Первинні організації партії створюються за територіальним принципом. Первинні організації партії не можуть створюватись в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях. Первинна організація партії реєструється в установленому порядку без надання статусу юридичної особи і набуває статусу партійної організації після її визначення керівним органом тієї партійної організації, до складу якої вона входить безпосередньо.

6.2. Первинна організація:

1) бере безпосередню участь у реалізації рішень керівних органів партії, її програмних документів;

2) бере участь у виробленні й реалізації політики партійних організацій вищого рівня;

3) висуває і обирає делегатів на районні та міські конференції, пропонує своїх активістів до складу керівних органів партії, а також територіальних та місцевих партійних організацій;

4) допомагає громадянам у самоорганізації для реалізації їхніх інтересів за місцем проживання;

5) бере участь у виборчих кампаніях партії;

6) Оприлюднює позиції партії.

6.3. Первинні організації утворюються на установчих зборах. Члени первинної організації самостійно визначать напрямки та методи діяльності, керуючись цим Статутом та програмними документами партії, відповідно до чинного законодавства.

6.4. Керівними органами первинної організації є загальні збори та президія, якщо вона створена. Керівною особою організації є її голова.

Вищим керівним органом первинної організації є її збори, які скликаються президією чи головою організації не рідше, ніж один раз на чотири роки.

Позачергові збори можуть бути скликані на письмову вимогу 1/3 членів організації або президії організації вищого рівня, якій вона безпосередньо підпорядкована.

Збори є правоможними, якщо в них беруть участь більше половини членів організації.

6.5. Загальні збори первинної організації:

1) пропонують відповідній партійній організації кандидатів для висування на виборах в державні та місцеві органи влади і органи місцевого самоврядування;

2) обирають президію та голову організації, а також, відповідно до встановлених норм представництва, делегатів на конференції місцевих та територіальних організацій терміном на один рік;

3) обговорюють звіт президії, дають оцінку її роботи;

4) обирають контрольно-ревізійну комісію (ревізора) терміном на один рік. Заслуховують та затверджують звіт контрольно-ревізійної комісії (ревізора);

5) приймають в партію нових членів;

6) кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від кількості учасників зборів (конференції), виключать з партії осіб, дії яких несумісні з її Статутом або програмними документами;

7) можуть відмінити рішення президії, голови первинної організації;

8) приймають рішення про припинення діяльності первинної організації. Дане рішення приймається кваліфікованою більшістю, неменшою, ніж дві третини голосів: зборами - від кількості всіх членів організації, конференцією - від кількості обраних на неї делегатів.

Усі інші рішення зборів приймаються простою більшістю голосів від числа їх учасників.

Процедура голосування визначається зборами.

6.6 Президія первинної організації обирається на термін не більший, ніж один рік. Засідання президії скликається головою організації не рідше, ніж один раз на три місяці і є правоспроможним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів президії.

Позачергове засідання президії первинної організації може бути скликане на вимогу 2/3 членів президії.

Рішення президії приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів президії.

6.7. Президія первинної організації:

1) здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її діяльність;

2) у період між зборами приймає рішення про прийом нових членів партії;

3) скликає загальні збори;

4) може відмінити рішення голови первинної організації.

6.8. У період між зборами та засіданнями президії діяльністю первинної організації керує її голова, який обирається зборами на термін не більший, ніж один рік. Голова організації входить до складу президії за посадою.

6.9. Голова первинної організації:

1) керує її поточною діяльністю;

2) без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках;

3) скликає засідання президії та головує на них;

4) у разі відсутності президії скликає збори організації;

5) має право підпису всіх документів організації;

6) несе відповідальність і звітує перед організацією за свою діяльність.

6.10. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) первинної організації обирається зборами на термін не більший, ніж на один рік.

6.11. Контрольно-ревізійна комісія (ревізор) первинної організації:

1) здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, програмних документів партії, чинного законодавства в діяльності первинної організації;

2) розглядає заяви, пропозиції, скарги членів організації та приймає рішення щодо них;

3) зупиняє ті рішення керівних органів (крім зборів, конференції) і осіб первинної організації, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням;

4) апелює до керівних органів або контрольно-ревізійної комісії (ревізора) організації вищого рівня.

 

7. Керівні органи партії

 

7.1. Керівними органами партії є: З'їзд, Центральний Комітет, Президія Центрального Комітету, Центральна ревізійна Комісія. Керівною особою партії є її Голова. Керівні органи та Голова партії можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності партії, віднесених до їх компетенції.

7.2. З’їзд партії

7.2.1. З'їзд партії є її вищим керівним органом. Черговий З'їзд скликається Центральним Комітетом не рідше одного разу на п'ять років.

7.2.2. Делегати З'їзду обираються на конференціях територіальних організацій відповідно до норм представництва, встановлених Центральним Комітетом партії.

7.2.3. З'їзд є правоспроможним, якщо для участі в ньому зареєструвалося більше половини обраних делегатів.

7.2.4. З'їзд:

1) визначає політику партії, стратегію і тактику її діяльності; приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного, соціального та суспільного життя України;

2) затверджує Програму та інші програмні документи партії, вносить зміни та доповнення до них;

3) затверджує Статут партії, вносить до нього зміни;

4) під час виробів до Верховної Ради України затверджує виборчий список кандидатів від партії;

5) висуває кандидата від партії на виборах Президента України або приймає рішення про підтримку іншої кандидатури;

6) обирає Голову партії, Центральну ревізійну комісію партії, Центральний Комітет партії, Секретаря Центрального Комітету терміном на п'ять років;

7) заслуховує звіти та оцінює роботу Центрального Комітету партії, Президії Центрального Комітету партії;

8) заслуховує та затверджує звіти Центральної ревізійної комісії партії;

9) може, за поданням Голови партії обирати заступників Голови партії;

10) реалізує право власності на майно та кошти партії. Делегує Президії Центрального Комітету партії повноваження по господарському управлінню коштами та майном партії;

11) розглядає апеляції на рішення керівних органів, осіб партії та її організацій, Центральної ревізійної комісії партії, ревізійних органів партійних організацій;

12) відміняє рішення керівних органів, осіб партії та її організацій, Центральної ревізійної комісії партії, ревізійних органів партійних організацій;

13) у виняткових випадках здійснює прийом в члени партії; виключає з партії її членів за дії, несумісні зі статутом або програмними документами партії;

14) може розпускати партійні організації;

15) приймає рішення про-реорганізацію партії;

16) приймає рішення про ліквідацію партії. В разі прийняття такого рішення, визначає чисельний склад Ліквідаційної комісії та обирає її членів.

З'їзд, як вищий орган партії, може взяти до розгляду будь-яке питання партійного життя і прийняти рішення по ньому.

7.2.5. Позачерговий З'їзд може бути скликаний за ініціативою Президії Центрального Комітету партії або за рішенням конференцій 1/3 територіальних організацій, або з ініціативи Центральної ревізійної комісії, або на вимогу Голови партії. У цих випадках Президія Центрального Комітету партії зобов'язана прийняти рішення про скликання З'їзду не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.

Позачерговий З'їзд скликається відповідно до вимог підпункту 7.2.2. цього Статуту.

7.2.6. Процедура голосування по персоналіях визначається З'їздом. Рішення про виключення з партії, про розпуск партійних організацій, про внесення змін та доповнень до Статуту і Програми партії, про припинення діяльності партії приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на З'їзді.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадків, коли З'їзд визначить іншу процедуру.

7.3. Центральний Комітет партії

7.3.1. У період між З'їздами діяльністю партії керує Центральний Комітет партії. До його складу входять за посадою: Голова партії; Секретар Центрального Комітету партії, заступник (заступники) голови партії - у разі обрання З'їздом; Голова партійної фракції (групи) у Верховній Раді України. До складу Центрального комітету також входять його члени, безпосередньо обрані З'їздом. При необхідності дообирає до свого складу до десяти відсотків членів Центрального Комітету з наступним затвердженням на Позачерговому З'їзді.

7.3.2. Засідання Центрального Комітету партії скликаються Головою партії не рідше одного разу на шість місяців і є правоспроможними, якщо на них присутні більше половини членів Центрального Комітету партії.

У засіданнях Центрального Комітету партії, не впливаючи на кворум, можуть брати участь з правом вирішального голосу народні депутати України - члени партії. Члени Центральної ревізійної комісії партії можуть брати участь у засіданнях Центрального Комітету партії, з дорадчим голосом.

7.3.3. Рішення Центрального Комітету партії приймаються на його засіданнях. Рішення є правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів Центрального Комітету. У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови партії є вирішальним.

Рішення про виключення з партії, про розпуск партійних організації, про кооптування до складу Центрального Комітету партії нових членів приймаються кваліфіковано більшістю, не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів Центрального Комітету партії.

Процедура голосування визначається Центральним Комітетом партії.

7.3.4. Центральний Комітет партії:

1) організує виконання рішень З'їзду, в період між ними визначає тактику партії;

2) за поданням Голови партії визначає чисельний склад заступників Голови партії, призначає Голову партійної фракції (групи) у Верховній Раді України;

3) розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З'їзду, визначеної ним політики;

4) оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику діяльності партії, робить від її імені заяви;

5) приймає рішення про необхідність створення партійних організацій, визначає та може розпускати (приймати рішення про припинення діяльності) партійної організації, координує їхню роботу, здійснює оперативне керівництво ними;

6) у виняткових випадках приймає рішення про прийом у члени партії; виключає з партії за дії, несумісні зі Статутом та програмними документами партії;

7) у виняткових випадках може кооптувати до свого складу нових членів, але не більше десяти відсотків чисельного складу Центрального Комітету партії;

8) призначає та звільняє Головного редактора загальнопартійного друкованого органу;

9) для забезпечення виконання рішень з'їздів, Центрального Комітету партії створює виконавчий орган партії - Секретаріат (штатний апарат), затверджує його структуру та Положення про нього, здійснює контроль за його діяльністю;

10) скликає та організує партійні з'їзди. Встановлює норму представництва територіальних організацій, виходячи з їх чисельності на день прийняття рішення про скликання 3'їзду;

11) приймає рішення про необхідність набуття партійними організаціями юридичної особи;

12) представляє партію у стосунках з іншими партіями, громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

13) сприяє діяльності депутатів від партії у Верховній Раді Україні;

14) рекомендує кандидатури для обрання головами територіальних організацій, затверджує рішення конференції про їх обрання; вносить керівним органам партійних організацій пропозиції щодо звільнення голів партійних організацій;

15) реалізує право власності на майно та кошти партії; визначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів; затверджує та щорічно оприлюднює бюджет партії, а також про майно партії;

16) приймає рішення про заснування засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх керівників;

17) може відмінити рішення Голови партії, заступника (заступників) Голови партії, керівних органів та керівних осіб партійних організацій;

18) може делегувати частину своїх повноважень Голові партії;

19) затверджує зразки партійного квитка, печатки, штампів, бланків, партійну символіку (гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз);

20) обирає Президію Центрального Комітету партії з членів Центрального Комітету;

21) вирішує інші питання діяльності партії відповідно до статутних завдань;

22) у разі припинення повноважень Голови партії призначає виконуючого обов'язки голови на термін до чергового або позачергового з'їзду Партії.

7.3.5. Персональні питання розглядаються в присутності осіб, котрих вони стосуються. Після дворазової неявки останніх без поважних причин питання вирішуються без їх присутності шляхом голосування.

7.4. Голова партії, Секретар Центрального Комітету Партії та заступники Голови

7.4.1. У період між 3'їздами, засіданнями Президії поточною діяльністю партії керує її Голова, який є вищою керівною особою партії.

7.4.2. Голова партії:

1) здійснює поточне керівництво діяльністю партії, без доручення представляє її у всіх зовнішніх стосунках;

2) робить заяви від імені партії, має право підпису документів від імені партії;

3) має право підпису фінансових та інших документів партії;

4) ініціює скликання позачергового чи надзвичайного 3'їзду, скликає засідання Центрального Комітету, його Президії, організує підготовку засідань Президії, головує на них;

5) здійснює загальне керівництво роботою партії;

6) в межах, визначених Центральним Комітетом партії, здійсню оперативне управління коштами та майном партії;

7) у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;

8) може делегувати частину своїх повноважень Секретар Центрального Комітету партії, заступнику (заступникам) Голови партії.

7.4.3. Секретар Центрального Комітету, Заступник (заступники) Голови партії обираються З'їздом.

7.4.4. На час відсутності Голови партії виконують його обов'язки Заступник (заступники) за його дорученням Голови партії.

7.5. Керівним органом на період між засіданнями Центрального Комітету партії є Президія Центрального Комітету партії.

7.6. Президія Центрального Комітету партії:

• організовує роботу партії між З'їздами;

• заслуховує звіти членів Центрального комітету партії;

• дає роз'яснення Статуту Партії;

• затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіки;

• розглядає апеляції, скарги;

• вирішує інші питання, що стосуються діяльності партії.

Президія проводить свої засідання один раз в квартал. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Президії Центрального Комітету. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

 

8. Контрольні та виконавчі органи партії

 

8.1. Контрольним органом партії є її Центральна ревізійна комісія, склад якої обирається 3'їздом на термін не більший, ніж два роки.

8.2. Центральна ревізійна комісія:

1) визначає власну структуру;

2) поновлює членство в партії осіб, необґрунтовано виключених з неї первинними, місцевими або територіальними організаціями;

3) розглядає заяви про порушення членами партії, організаціями або їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам партії;

4) розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них;

5) здійснює контроль за відповідністю рішень партійних органів усіх рівнів Статутові партії; зупиняє виконання рішень керівних органів (окрім З'їзду), керівних осіб партії чи її організацій, ревізійних комісій (ревізорів) організацій, якщо вони суперечать Статуту або були прийняті з його порушеннями;

6) перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими організаціями партії;

7) проводить ревізію фінансово-господарської діяльності партії, її структурних утворень;

8) координує діяльність ревізійних комісій (ревізорів) партійних організацій;

9) звітує перед З'їздом про результати своєї діяльності.

8.3. Центральна ревізійна комісія діє на підставі Положення про Центральну ревізійну Комісію, що затверджує 3'їзд.

 

9. Партійні фракції у представницьких органах влади

 

9.1. Члени партії - депутати представницьких органів усіх рівнів - утворюють депутатські фракції (групи). Кожен член партії, який є депутатом, зобов'язаний увійти до складу партійної і фракції (групи) і виконувати в ній рішення партії.

9.2. Відмова увійти до складу партійної фракції (групи) має наслідком припинення членства в партії.

Голову фракції (групи) у Верховній Раді України призначає Центральний Комітет партії.

9.3.Фракція (група) не становить окремої партійної організації. Кожен іі член має належати до однієї з партійних організацій.

9.4. З метою організації та координації внутрішньопартійної діяльності у фракціях (групах) можуть створюватись партійні групи. Положення про партійні групи в представницьких органах влади затверджується Президією партії.

9.5. Діяльність депутатської фракції узгоджується із рішеннями керівних органів партії.

 

10. Правовий статус, майно та кошти партії

 

10.1. Територіальні та місцеві організації партії реєструються відповідно до чинного законодавства.

 

10.2. Партія та її організації, які набули статусу юридичної особи, мають у своїй власності майно та кошти, а також рахунки в установах банків.

Партія є неприбутковою організацією. Партійні організації, які набули статусу юридичної особи, є неприбутковими організаціями.

10.3. Джерелами коштів та майна партії та її організацій є:

1) членські внески членів партії;

2) майно та кошти, передані членами партії в установленому порядку;

3) добровільні пожертви громадян України в установленому порядку;

4) добровільні пожертви юридичних осіб в установленому порядку (за винятком органів державної влади та органів місцевого самоврядування; державних та комунальних підприємств, установ і організацій; підприємств, установ, організацій, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам; іноземних підприємств, установ, організацій).

10.4. У власності партії та її організацій - юридичних осіб можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності партії, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні та набуття яких не забороняється законами України.

10.5. Партія самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через керівні органи партії.

10.6. Майно та кошти партії не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань.

10.7. Партія в цілому, її організації - юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб.

10.8. Партія, її партійні організації - юридичні особи формують власний бюджет, щорічно його оприлюднюють.

Вони ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10.9. Члени партії сплачуть членські внески до тієї організації, в якій перебувають на обліку. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Президією Центрального Комітету партії.

 

11. Припинення діяльності партії або її організацій

 

11.1. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її складі залишилося менше трьох членів. Діяльність первинної, місцевої, територіальної організації може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням зборів, конференції організації (з наступним його затвердженням відповідним вищестоящим керівним органом) або рішенням З’їзду, Президії Центрального Комітету партії в порядку, визначеному цим Статутом.

11.2. Після припинення діяльності територіальної або такої місцевої організації, яка не входила до жодної з територіальних організацій, усі кошти та майно даної організації переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації).

Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою діяльність, переходять у власність правонаступника (у випадку реорганізації) або тієї місцевої (територіальної організації, до складу якої ця організація входила безпосередньо (у випадку ліквідації).

11.3. Діяльність партії може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням З’їзду в порядку, визначеному цим Статутом.

Ліквідація партії може бути здійснена за рішенням судових органів у порядку, встановленому законодавством України.

11.4. Якщо прийнято рішення про припинення діяльності партії З’їздом, всі питання використання майна та коштів партії вирішуються З’їздом та обраною ним Ліквідаційною Комісією відповідно до законодавства України та цього Статуту.

11.5. Якщо рішення про ліквідацію партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

11.6. Рішення про реорганізацію партії приймається З'їздом у порядку, визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з реорганізацією партії, вирішуються З'їздом.

11.7. Після прийняття З’їздом рішення про припинення діяльності партія припиняється діяльність усіх її організацій.

11.8 Кошти та майно партії після її ліквідації не можуть перерозподілятись між її членами і передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

11.9. Рішення про ліквідації партії публікується в періодичній пресі.

 

12. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту і Програми партії

 

12.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми партії затверджується З'їздом партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на З'їзді.

12.2. Про зміни і доповнення до Статуту і Програми партії повідомляється реєструючий державний орган у тижневий строк.